logo morius
facebook ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Oferujemy wsparcie dla osób niepełnosprawnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w postaci świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO).

Postępowanie usprawniające jest kompleksowe i obejmuje wszystkie sfery rozwoju: ruchowego, zmysłów, mowy, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

W ramach dziennego pobytu zapewniamy ciekawą ofertę zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutów z wieloletnim doświadczeniem.

 

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej zajmujemy się usprawnianiem osób z:

 • dysfunkcjami spowodowanymi uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

 • dysfunkcjami powstałymi w wyniku uszkodzenia obwodowego układu nerwowego

 • dysfunkcjami w wyniku chorób mięśni

 • zespołami genetycznymi

 • schorzeniami narządu ruchu

 

 

Zajęcia terapeutyczne

W ramach pobytu dziennego oferujemy wielospecjalistyczną i fachową opiekę. Dziecko ma możliwość regularnego korzystania z następujących rodzajów terapii i zajęć:

 • Rehabilitacja ruchowa indywidualnie dobrana do potrzeb pacjenta prowadzona przez fizjoterapeutów posiadających certyfikaty z uznanych metod usprawniania neurorozwojowego (PNF, NDT-Bobath)

 • Pełny zakres fizykoterapii (magnetoterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, ultradźwięki) oraz masaż (masaż leczniczy i masaż Shantala)

 • Hipoterapia, jako atrakcyjna metoda wspomagająca usprawnianie. Kontakt z koniem znacząco wpływa na sferę psychospołeczną dziecka.

 • Doskonałym uzupełnieniem do zwiększenia sprawności i przyspieszenia rozwoju psychoruchowego dziecka są cyklicznie prowadzone zajęcia na basenie.

 • Dogoterapia to naturalny sposób “przemycenia” trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację przy udziale psa terapeuty, bardzo lubiane przez dzieci.

 • Muzykoterapia pozwoli rozwinąć aktywność ruchową, głosową i instrumentalną oraz pomoże w rozładowaniu emocji i napięcia u dziecka.

 • Logopedia z elementami wielu metod, w tym Terapii Taktylnej i Integracji Sensorycznej.

 • Pedagog specjalny prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia stymulujące rozwój dziecka we współpracy z psychologiem, logopedą i fizjoterapeutą m.in.:

  - zajęcia w Sali Doświadczania Świata

  - Metoda Ruch Rozwijającego wg W.Sherborne

  - elementy metody wg M.CH.Knillów

  - terapia dla dzieci z autyzmem

  - terapia i arteterapia ręki i stopy

 • Psycholog - diagnostyka i udział w programie terapeutycznym dzieci z zaburzeniami rozwoju, w tym cykliczne spotkania grupy wsparcia dla rodziców.

Oprócz zajęć terapeutycznych dzieci uczestniczą w licznych imprezach kulturalnych i rozrywkowych na terenie i poza terenem Ośrodka, nawiązując nowe kontakty i poszerzając swoje doświadczenia społeczne.

Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę!

Co to są specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO)?

SUO (specjalistyczne usługi opiekuńcze) są to szczególne rodzaje usług dostosowane do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności osoby, której pomoc w formie świadczenia takich usług jest niezbędna.

SUO dla dorosłych obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza:

1. Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania.

2. Prowadzenie treningu samoobsługi, gospodarczego i finansowego.

3. Motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji.

4. Specjalistyczne wsparcie i pomoc w życiu w rodzinie.

SUO dla dzieci

W ramach SUO dla dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami oferowana jest pomoc w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

1. Poprawa i rozwijanie świadomości funkcjonowania własnego ciała poprzez prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi w zakresie sygnalizowania potrzeb, samodzielnego jedzenia, mycia się, ubierania się i rozbierania.

2. Wspomaganie procesu uczenia się, np. rozwijanie zdolności podczas zabawy, malowania, muzykoterapii, arteterapii, itp.

3. Usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych, procesów poznawczych, małej i dużej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, mowy, nauka pozawerbalnego sposobu komunikowania).

4. Uzupełnianie procesu terapeutycznego poza miejscem zamieszkania.

Jak skorzystać z usług świadczonych w ośrodku rehabilitacji dziennej?

Istnieją dwie możliwości:

I. Złożenie podania z prośbą o przyjęcie wraz z dokumentami do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych.

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości /kserokopia/

 • aktualne zaświadczenie lekarskie z poradni neurologicznej (lub psychiatrycznej) o potrzebie korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności / kserokopia/.

Po weryfikacji dokumentów, stwierdzających możliwość korzystania z usług w „ORD” i ustaleniu ilości godzin korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych, Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu podopiecznego.

II. Decyzja administracyjna wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznająca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wyżywienie w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie, określająca rodzaj usług, wymiar godzin oraz odpłatność od podopiecznego.

Jak i gdzie starać się o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych?

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznają Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS). O usługi należy ubiegać się w OPS najbliższym miejsca zamieszkania (dla mieszkańców Głogowa - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 4).

O potrzebie korzystania z usług decyduje lekarz specjalista - psychiatra prowadzący daną osobę wydając odpowiednie zaświadczenie lekarskie (wzór do pobrania). W skierowaniu lekarz powinien napisać, że prosi o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zalecanym wymiarze tygodniowym. Powinien też określić ich rodzaj (w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych są wymienione rodzaje tych usług).

Ze skierowaniem pobierz i podaniem pobierz trzeba zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Podanie i zaświadczenie można wysłać listem poleconym.

Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje decyzję administracyjną w sprawie usług po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Celem wywiadu w przypadku ubiegania się o usługi jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej rodziny:

 • ustalenie warunków organizacyjnych świadczeń usług

 • ustalenie odpłatności lub zwolnienia z opłat

Pracownik socjalny ma prawo żądać zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (o ile takowe zostały wydane).

Ośrodek Pomocy Społecznej musi wydać decyzję administracyjną na piśmie w ciągu 30 dni od złożenia podania.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Opłatę za 1 godzinę usług w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej wynosi brutto:

 • 48,00 zł - dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów

 • 50,00 zł - dla mieszkańców ościennych gmin

W przypadku, gdy zawarto umowę bezpośrednio z Dyrektorem MORiUS odpłatność za usługi wynosi 100% powyższej ceny.

W przypadku decyzji administracyjnej odpłatność ustala OPS.

Zasady ustalania odpłatności za usługi zostały ustalone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598 z póź.zmianami).

Transport i wyżywienie

Ośrodek zapewnia możliwość odpłatnego transportu wraz z opiekunem /pracownik ośrodka/. Dysponujemy dwoma samochodami dostosowanymi do potrzeb i przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem.

Odpłatność za dowóz do ośrodka: cennik.

Ośrodek zapewnia możliwość wyżywienia.