logo morius
facebook ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych został utworzony na mocy Uchwały Nr LIX/375/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. jako nowa jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Głogów, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 maja 2014 r.

Podstawowym celem Ośrodka jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także udzielaniu wsparcia osobom niepełnosprawnym w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dniu 7 sierpnia 2014 r. Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych uzyskał wpis do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą i uzyskał prawo do świadczenia usług zdrowotnych w poradniach: neurologicznej dla dzieci i młodzieży, zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, logopedycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, zakładzie rehabilitacji i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej.

W ramach dziennego pobytu podopieczni Ośrodka korzystają z wielu dostępnych form terapii (m.in. terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, logoterapii, hipoterapii, muzykoterapii, dogoterapii, Sali Doświadczania Świata, Terapii Integracji Sensorycznej), uczestniczą w uroczystościach integracyjnych oraz biorą udział w licznych zajęciach edukacyjno-rozwojowych.

Na terenie Ośrodka działa „zespół terapeutyczny” składający się ze specjalistów: pedagoga, oligofrenopedagoga, specjalisty fizjoterapii, neurologopedy. Zadaniem zespołu jest opracowanie wielospecjalistycznej diagnozy zaburzeń rozwojowych oraz ustalenie indywidualnego programu terapeutycznego uwzględniającego rodzaj niepełnosprawności oraz specyficzne potrzeby dziecka. Ważnym elementem pracy zespołu jest określenie celów terapii oraz ich ewaluacja, dostosowanie form oraz metod pracy do indywidualnych możliwości dziecka włączając w proces terapeutyczny rodziców i opiekunów.

Oprócz działalności statutowej Ośrodek świadczy również usługi komercyjne w zakresie fizjoterapii, fizykoterapii, usług logopedycznych oraz konsultacji i terapii specjalistycznych.

W ramach działalności statutowej Ośrodek świadczy również usługę przewozową osób z niepełnosprawnością (TAXI dla niepełnosprawnych). Usługa osób odbywa się przystosowanymi do transportu wózków inwalidzkich busami, a personel jest w pełni przygotowany do bezpiecznego wykonywania takich kursów.

W ramach zawartej z Gminą Miejską w Głogowie umowy wykonujemy usługę dowozu niepełnosprawnych uczniów z terenu miasta do szkół i przedszkoli oraz na podstawie odrębnych umów dowozimy dzieci na zajęcia do naszego Ośrodka.

Ośrodek zajmuje się również wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego mieszkańcom naszego miasta.

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie aktywnie uczestniczy w realizacji programów rządowych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Realizujemy programy Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej jako formy usługi asystencji osobistej w zakresie ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym niepełnosprawnych dorosłych i dzieci. Ponadto wspieramy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w ramach rządowego programu Opieki Wytchnieniowej.