logo morius
facebook ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie.

 • Data publikacji strony internetowej: ...........
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: ...............

Status zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Strona BIP dostosowana cyfrowo.
 • Przygotowanie deklaracji dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-29.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz audyt zewnętrzny.

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: ................

  Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anna Wiszniewska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu stacjonarnego 76/727 65 72 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna:

  Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie

  ul. C.K. Norwida 5, Głogów 67-200

  Parking

  • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
  • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 4 metry.
  • Parking jest bezpłatny.

  Wejście do budynku

  • W otoczeniu budynku znajdują się bezpieczne przejścia dla pieszych.
  • Nawierzchnia dojścia do budynku jest utwardzona i antypoślizgowa.
  • Do budynku można się dostać przy pomocy windy dla osób niepełnosprawnych.
  • Do wejścia prowadzą schody.
  • Przy schodach znajduje się poręcz.
  • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

  Ciągi poziome

  • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.

  Ciągi pionowe

  • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów wyposażonych w obustronne poręcze.
  • Możesz skorzystać z windy.

  Winda

  • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
  • Winda znajduje się w budynku

  Pomieszczenia

  • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

  Łazienka

  • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

  Aplikacje mobilne

  brak