logo morius
facebook ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI
I USŁUG SPECJALISTYCZNYCH

Rozdział I
Przepisy obowiązujące


§1

Podmiot leczniczy pod nazwą Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r., poz. 217) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.)
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885)
5) ustawa z dnia19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego( Dz.U. Nr 111, poz. 535 z póź.zm)

§2

Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Gmina Miejska Głogów.

§3

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Głogowa.

§4

Ośrodek podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

§5

1.Siedzibą Ośrodka jest miasto Głogów, ul. C.K.Norwida 5, a obszar działania jest nieograniczony.
2.Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Głogów, prowadzoną jako podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej.


Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka oraz rodzaj i zakres udzielanych świadczeń

§6

1. Podstawowym celem Ośrodka jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
2. Ośrodek może wykonywać specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz świadczenia lecznicze na rzecz sąsiednich gmin, na podstawie odrębnych porozumień.

§7

Do zadań Ośrodka należy:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży
z zaburzeniami wieku rozwojowego w warunkach oddziału dziennego.
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym w zakresie rehabilitacji
leczniczej.
3. Podejmowanie działań służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
w zakresie kompetencji ambulatoryjnych poradni specjalistycznych.
4. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
5. Zapewnienie możliwości transportu oraz korzystania z wyżywienia przez podopiecznych
Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci wg odrębnych przepisów.
6. Współpraca z podmiotami, których działalność związana jest z promocją, profilaktyką
zdrowotną oraz realizacją świadczeń zdrowotnych, a także edukacją personelu
medycznego lub mającego zastosowanie w opiece zdrowotnej, w szczególności związanej
z obszarem rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

§8

Zadania Ośrodka realizowane są w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Zakładzie Rehabilitacji oraz następujących poradniach specjalistycznych:
1. Poradni Neurologicznej dla Dzieci,
2. Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci Dzieci i Młodzieży,
3. Poradni Psychologicznej,
4. Poradni Logopedycznej,
5. Poradni Rehabilitacyjnej,
6. Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Dzieci.
7. Poradni dla Osób z Autyzmen Dziecięcym,
8. Poradni Wad Postawy.

§9

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą komórki organizacyjne i stanowiska pracy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka
1. Dział Medyczny,
2. Dział Ekonomiczno – Finansowy,
3. Dział Gospodarczo – Techniczny.

§10

Ośrodek może prowadzić działalność w zakresie:
1. Organizacji i prowadzenia szkoleń związanych z profilaktyką zdrowia.
2. Świadczenia usług opieki dziennej nad dziećmi.
3. Świadczenia usług opieki dziennej nad osobami niesamodzielnymi.

§11

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

§12

Cele i zadania realizowane są na bazie posiadanych zasobów kadrowych, finansowych, lokalowych sprzętowych oraz poprzez współpracę z innymi zakładami pracy: zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami zawodowymi, naukowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, osobami fizycznymi, administracją rządową i samorządową, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.


Rozdział III
Organizacja i struktura organizacji Ośrodka

§13

Organami Ośrodka są Dyrektor Ośrodka oraz Rada Społeczna Ośrodka.

§14

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor Ośrodka podejmuje decyzje dotyczącą funkcjonowania Ośrodka i ponosi odpowiedzialność prawną.
3. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Prezydent Miasta Głogowa.
4. W razie nieobecności Dyrektora Ośrodka zastępuje go osoba przez niego upoważniona.
5. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych Ośrodka.
6. Dyrektor zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne i techniczne do sprawnego funkcjonowania Ośrodka.

§15

Do zadań i kompetencji Dyrektora należy:
1. bieżący nadzór nad realizacją statutową zadań Ośrodka,
2. ustalenie planu finansowego,
3. ustalenie wysokości opłat za świadczenia lecznicze nie refundowane z NFZ,
4. zapewnienie dostępności o prawach pacjenta określonych przepisami i zabezpieczenie ich przestrzegania,
5. upoważnienie osób, o których mowa w § 14 pkt. 4 do występowania w jego imieniu w określonych sprawach;
6. dokonywanie rocznej oceny działalności Ośrodka i przedstawienie tej oceny najpóźniej do końca kwietnia następnego roku kalendarzowego Radzie Społecznej i Prezydentowi
Miasta oraz Radzie Miejskiej.

§16

1. Rada Społeczna Ośrodka jest organem inicjującym opiniodawczym dla Rady Miejskiej, prezydenta Miasta oraz doradczym Dyrektora Ośrodka.
2. Radę Społeczna Ośrodka powoduje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Głogowie.
3. Radę Społeczną Ośrodka tworzą:
1) przewodniczący- Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiwego,
3) przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Głogowie w liczbie przez nią określoną.
4. Członkiem Rady Społecznej Ośrodka nie może być pracownik Ośrodka.
5. Kadencja Rady Społecznej Ośrodka trwa cztery lata i upływa z dniem powołania nowej rady społecznej.
6. Członek Rady Społecznej Ośrodka może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa;
2) uzasadnione wnioski podmiotu delegującego daną osobę;
3) długotrwałej choroby bądź niewykonywania zadań.

§17

Do zadań Rady Społecznej Ośrodka należy:
1. Przedstawienie odpowiednio Prezydentow i Radzie Miejskiej wniosków, opinii w sprawie:
a) zbycie aktywów środków trwałych lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, jeżeli odrebne przepisy wymagają zaciągnięcia opinii w tych sprawach;
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Ośrodka,
c) przyznawanie dyrektorowi Ośrodka nagród;
d) rozwiązywanie stosunku pracy z Dyrektorem Ośrodka;
e) uchwalania statutu i jego zmian;
f) regulamin organizacyjny Ośrodka
2. Przedstawienie Dyrektorowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego;
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
c) kredytów bankowych lub dotacji;
d) podziału zysku.
3. Dokonywanie okresowych analiz, skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze środków Ośrodka z wyłączeniem spraw polegających nadzorowi medycznemu.

§18

1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej Ośrodka, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną Ośrodka i zatwierdzony przez Radę Miasta Głogowa.
2. Od uchwały Rady Społęcznej Ośrodka Dyrektorowi przysługuje prawo odwołania do Rady Miasta Głogowa.

§19

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Ośrodek nieuregulowane w Ustawie o Działalności Leczniczej lub w Statucie, określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustalony przez Dyrektora Ośrodka i opiniowany przez Radę Społeczną.


Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§20

1. Ośrodek jest jednostką budżetową o działalności leczniczej i prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową na podstawie ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy Ośrodka sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Głogowa
3. Ośrodek gospodaruje przydzielonym mieniem i prowadzi księgowość z uwzględnieniem zasad rachunkowości.

§21

Zbycie aktów trwałych Ośrodka, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Głogowie.


§22

Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe i środki publiczne ze źródeł określonych w ustawie o działalności leczniczej.

 

 

Dz. U do UCHWAŁY NR XXI/182/16

DZ. U. do UCHWAŁY NR VII/66/19

UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

UCHWAŁA NR XXI/182/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE