Menu

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – projekt umowy

 

 

UMOWA NR ......../2015

 

zawarta w dniu ......................pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych przy ul. Norwida 5 67 – 200 Głogów, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Dyrektora - Mirosławę Krasicką

przy udziale Gł. Księgowego – Beaty Juchnowskiej,

a

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

 

1. ......................................................................

 

2. ......................................................................

 

wybranym na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z 2013r., poz. 907 z późn.zm.),

 

§ 1

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiajacy nabywa samochód ....................................................

o parametrach zgodnych z zapytaniem ofertowym i ofertą Wykonawcy.

          2. Dostarczony samochód wyprodukowany jest w m – cu ................ ................ roku, kompletny, bez wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy.

           3. Dostarczony samochód:

- pochodzi z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,

- spełnia wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 2012r., poz.1137 z późn. zm.)oraz rozporządzeń wykonawczych tej ustawy,

- spełnia wymogi Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin,

- posiada w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.

 

§ 2

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy do dnia ............................................. .

2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym przekazaniu przedmiotu zamówienia, co najmniej na 7 dni roboczych.

4. Za termin odbioru samochodu przyjmuje sie datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.

5. W przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego z zastrzeżeniami, Wykonawca ma obowiązek w ciagu siedmiu dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego uzupełnić przedmiot zamówienia o brakujące części lub wyposażenie przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca wraz z samochodem, dostarczy:

   • kartę (książkę ) gwarancyjną,

   • instrukcję obsługi w języku polskim,

   • inne wymagane prawem dokumenty pojazdu,

   • indywidualne wyposażenie zgodnie ze specyfikacją techniczną.

 

§ 3

 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy wartość zamówienia wynosi brutto: ................................. zł.

Słownie: ............................................................................................................................ zł

w tym:

wartość netto: ....................................................................................................................zł.

podatek VAT: ......................................................................................................................zł

2. Cena, o której mowa w ust.1 zawiera cenę samochodu wraz z wyposażeniem, oraz wszelkie inne koszty, podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych, 67 – 200 Głogów, ul. Norwida 5 NIP: 693-217-57-58 po podpisaniu bez zastrzeżeń przez strony umowy protokołu zdawczo - odbiorczego samochodu.

4. Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych dokona płatności przelewem na konto Wykonawcy, po otrzymaniu podpisanego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego samochodu, wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. Środki zostaną przekazane Wykonawcy na rachunek wskazany na otrzymanej fakturze.

 

§ 4

 Na dostarczony samochód Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zasadach zaoferowanych przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami w zapytaniu ofertowym:

 • okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu .................. miesięcy.

 • okres gwarancji na powłoki lakiernicze ............................ miesięcy

 • okres gwarancji na perforację podwozia i nadwozia .......................... miesięcy.

 

§ 5

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 

- w przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w § 2 pkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki,

 

- za odbiór przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniami 0,5 % wynagrodzenia przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego z zastrzeżeniami,

 

- za odstąpienie od umowy, rozwiązanie lub wypowiedzenie, z winy Wykonawcy 5% wynagrodzenia przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1.

 

§ 6

Do niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 7

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

§ 9

Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki – orferta wykonawcy i protokół zdawczo – odbiorczy samochodu.

 

 

 

PODPISY STRON

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                            WYKONAWCA: