Menu

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

 

 

 

nazwa i adres Oferenta

 

(miejscowość i data)

 

 

OFERTA

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zakup pn.:

 

"Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus o liczbie miejsc 8 + 1, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim dla Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych"

 

            1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za cenę

 

Cena brutto przedmiotu zamówienia .................................................................................zł.

Słownie .....................................................................................................................................

w tym:

cena netto ............................................... zł.

należny podatek VAT ............................ zł.

 

2. Termin wykonania zamówienia:

  • rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

  • zakończenie: ................................................................................................

 

          3. Gwarancja mechaniczna na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu – bez wyłączeń obejmujących prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, bez limitu kilometrów - .............................od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego samochodu.

          Gwarancja na powłoki lakiernicze - ...............................od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego samochodu.

Gwarancja na perforację podwozia i nadwozia - ..................................................... od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego samochodu.

 

4. Data produkcji samochodu: m -c ..........................2015r.

 

5. Kolor nadwozia: ............................................................

 

         6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

         7. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki opisane w specyfikacji technicznej samochodu.

            8. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach

            9. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym

 

 

 

.......................................................................

               (podpis Wykonawcy lub podpis osoby/ osób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy)