Menu

 

REGULAMIN

Korzystania z samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji Usług Specjalistycznych w Głogowie.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z samochodu służącego rozwiązywaniu problemu komunikacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów.

W wyjątkowych sytuacjach z samochodu mogą korzystać mieszkańcy gmin ościennych z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przewozów zachowują mieszkańcy Gminy Miejskiej Głogów.

 

 1. Zasady ogólne

 

 1. Użytkownikiem pojazdu jest Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie, ul. Norwida 5.
 2. Samochód służy do przewozu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z samochodu mają osoby na wózkach inwalidzkich oraz mające trudności w poruszaniu się.
 4. Samochód ma na celu umożliwienia korzystania w szczególności z:
 5. turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków wypoczynkowych, sanatoriów,
 6. placówek służby zdrowia,
 7. rehabilitacji i usprawnienia,
 8. placówek oświatowych,
 9. placówek sportowych i kulturalnych,
 10. urzędów i instytucji publicznych.

 

 1. Zasady organizacyjne przewozu osób niepełnosprawnych

 

 1. W celu korzystania z samochodu po raz pierwszy osoba niepełnosprawna musi przed realizacją przewozu okazać jeden z poniższych dokumentów stwierdzający niepełnosprawność:
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, I grupie inwalidzkiej,
 • aktualne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub II grupie inwalidzkiej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dzieci poniżej 16 roku życia,
 • ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej zawierająca dane osoby oraz rodzaj niepełnosprawności,
 • zaświadczenia właściwego organu o w/w orzeczeniach lub decyzjach.
 1. W zgłoszeniu należy podać:
  1. dane osobowe pasażera, adres zamieszkania, nr telefonu,
  2. datę i godzinę wykonania przewozu,
  3. miejsce podstawienia pojazdu i miejsce docelowe.
 2. MORiUS prowadzi rejestr zgłoszeń i wyjazdów oraz dokumentację rozliczeniową.
 3. MORiUS zapewnia możliwość przyjmowania zgłoszeń wyjazdu samochodu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 w siedzibie przy ul. Norwida 5, telefonicznie pod numerem telefonu 76/ 727 65 72 oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Przewozy odbywać się będą w dniach pracy Ośrodka. Dopuszcza się realizowanie jednego przewozu weekendowego w miesiącu (tam i z powrotem), a kolejne przewozy weekendowe realizowane będą w miarę możliwości technicznych i kadrowych.
 5. MORiUS może odmówić realizacji przewozu jeśli istnieje zagrożenie bezpieczeństwa kierowcy lub innych osób, a nie ma możliwości aby osobie niepełnosprawnej towarzyszył jej opiekun.
 6. Każdorazowo zawiera się z osobą niepełnosprawną (lub opiekunem) umowę na usługę przewozu.
 7. W przypadku korzystania z samochodu przez organizację pozarządową (zrzeszającą osoby niepełnosprawne) MORiUS zawiera umowę na usługę przewozu z przedstawicielem upoważnionym do reprezentowania organizacji.
 8. Korzystanie w sposób cykliczny z pojazdu przez osoby niepełnosprawne nie może ograniczać dostępu osobom wymagającym nagłego wyjazdu. W tych przypadkach MORiUS zastrzega sobie prawo decydowania o kolejności wyjazdów.
 9. MORiUS ma prawo łączenia kursów osób niepełnosprawnych w celu maksymalnego wykorzystania środka transportu.

 

 • Uprawnienia i obowiązki pasażera

 

 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą jedną osobę towarzyszącą jako opiekuna bez obowiązku uiszczania dodatkowej opłaty.
 2. Pasażer ma prawo do przewozu bagażu.
 3. Pasażer ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz w szczególnych przypadkach przy przemieszczaniu się od drzwi budynku do pojazdu.
 4. Osoba zamawiająca kurs i rezygnująca z usługi, po przybyciu pojazdu na miejsce wskazane w zamówieniu, ponosi koszt dojazdu zgodnie z obowiązującą stawką.
 5. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom kierowcy w zakresie bezpieczeństwa przewozu.
 6. Pasażer – osoba niepełnoletnia lub osoba, z którą nie można nawiązać bezpośredniego kontaktu może korzystać z usługi tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.
 7. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia osoby niepełnosprawnej opiekun zobowiązany jest zapewnić pomoc osoby trzeciej, innej niż kierowca.

 

 1. Zasady odpłatności

 

 1. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Głogów korzystający z samochodu rozliczają się z MORiUS według stawek ustalonych przez Gminę Miejską Głogów w wysokości 3,80 zł brutto za 1 km na terenie miasta Głogowa oraz 1,50 zł brutto za 1 km na trasach poza terenem Głogowa.
 2. Mieszkańcy gmin ościennych korzystający z samochodu rozliczają się według stawki ustalonej przez MORiUS, zatwierdzonej przez Gminę Miejską Głogów w wysokości 4,00 zł brutto za 1 km.
 3. Rozliczenie następować będzie po wykonaniu usługi na podstawie wystawionej faktury VAT lub rachunku, zgodnie z zawartą umową, o której mowa w części II pkt. 7 i 8, na rachunek bankowy 57 8646 0008 0000 0030 3882 0003 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
 4. Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia we własnym zakresie opłat autostradowych, parkingowych i innych wynikających z trasy przewozu. O konieczności uiszczenia dodatkowych opat pasażer będzie poinformowany przed rozpoczęciem przewozu.

 

Regulamin obowiązuje od 01.11.2022 r.